Изазвала поделе међу министрима

УРЕДБА ВЛАДЕ О МАТИЧНИМ КЊИГАМА НА КИМ

СТУПА НА СНАГУ 26. НОВЕМБРА

        УРЕДБА Владе Србије о посебном начину обраде података садржаних у матичним књигама за подручје Аутономне покрајине Косово и Метохија објављена је у новом Службеном гласнику.

        Уредба, усвојена након договора делегација Београда и Приштине у Бриселу, објављена је у Службеном гласнику који носи датум 18. новембар, а ступа на снагу осмог дана од објављивања.

        Тим актом уређује се посебан начин обраде података садржаних у матичним књигама рођених, венчаних и умрлих за Косово и Метохију, ради вођења поузданих евиденција о личном стању грађана и ефикаснијег остваривања и заштите права и слобода грађана за време важења Резолуције 1244 УН.

        Посебан начин обраде података садржаних у матичним књигама састоји се у фотографисању, скенирању или фотокопирању тих података.

        Послове обраде обављају градске управе које извршавају послове вођења матичних књига за подручје Косова и Метохије.

        Обради података могу да присуствују представници тима за дијалог с Приштином и органа Европске уније и УН.

        За обављање тих послова средства се обезбеђују из буџета Србије.

        Фотографисане, скениране или фотокопиране податке садржане у матичним књигама надлежни органи достављају тиму за дијалог с Приштином.

        Редослед обрада и достављања фотографисаних, скенираних или фотокопираних података из матичних књига одређује се актом Владе Србије на предлог Тима за дијалог с Приштином.

        Подаци из матичних књига користе се у складу с договором тима за дијалог и надлежних органа ЕУ и УН.

Бриселски споразуми Београда и Приштине о слободи кретања, матичним књигама, катастру и царинском печату

За спровођење тајних клаузула гарантује ЕУ

(радни превод текста ових докумената са енглеског)

        У владином извештају се истиче да су „договорени закључци“ превасходно политички документи на основу којих свака од страна преузима обавезу да кроз своју администрацију ради на њиховом спровођењу. Такође се напомиње и да је, „с обзиром на супротстављене ставове две стране, ЕУ на себе преузела обавезу давања политичких гаранција за спровођење свих аранжмана у деловима који, због ставова било које од страна, нису унети у текст“.

        1. Слобода кретања

Путовања и „прекогранична“ и „прекоадминистративна“

        1. Становници сваке стране треба да буду у могућности да слободно путују у оквиру или преко територије друге стране;

        2. Свака страна ће примењивати, чим то буде било оперативно изводљиво, систем личних карата за прекогранична/прекоадминистративна путовања становника друге стране;

        3. Свака страна може примењивати систем којим ће личне карте бити праћене писаним „улазним/излазним“ документима (сва излазна/улазна документа ће садржати неутралан језик) за становнике друге стране који желе да транзитно путују у трећу земљу;

        4. Као прелазно решење, свака страна ће омогућити становницима друге куповину граничног/административног осигурања. Под покровитељством Европске уније, стране ће наставити рад усмерен ка постизању комерцијалног аранжмана о узајамном покрићу осигурања возила, тако да сва возила буду покривена са обе стране границе/административне линије што је пре могуће;

        5. Свака страна ће предузети све неопходне мере да омогући становницима друге стране да слободно путују у оквиру или преко територије друге, користећи возачке дозволе које су издале њихове власти;

        6. Као привремена мера, власти на Косову ће продужити важење КС регистарских таблица за почетни период од пет година, након чега ће питање поново бити размотрено од стране обе стране (уз посредовање ЕУ уколико буде потребно);

        7. Сви власници аутомобила са пребивалиштем на Косову ће користити РКС или КС регистарске таблице возила (у складу са ставком 6 горе). Издаваће их надлежни органи на Косову, а биће дистрибуиране уз посредовање ЕУЛЕКС-а тамо где је то потребно. Свака страна ће уложити максималне напоре да обезбеди спровођење горе наведеног;

        8. Као привремена мера, власти у Београду ће омогућити возилима са Косова која имају возило са КС регистарским таблицама да слободно путују у или преко њене територије;

        9. Као привремена мера, за свако возило чији власник то буде желео, биће доступне привремене регистарске таблице за возила на релевантним граничним/административним прелазима;

        10. Што се тиче реадмисије, а узимајући у обзир обавезе Приштине у овој области, горепоменути аранжмани неће створити нове обавезе за Београд да прихвати захтеве за реадмисију лица са косовским документима у контексту постојећих споразума о реадмисији између Београда и ЕУ;

        11. Група за имплементацију, којом ће председавати ЕУ, биће успостављена до средине јула и почеће припреме у циљу обезбеђивања да сви горе наведени аранжмани и све неопходне накнадне радње буду примењене чим то буде оперативно изводљиво, док ће аранжман под ставком 7 бити примењиван од 1. новембра 2011.

        2. Матичне књиге

На челу - стручњак ЕУЛЕКС-а

        1. Стране ће заједнички учинити све напоре на успостављању у потпуности поуздане матичне службе на Косову;

        2. Трипартитна „заједничка комисија“, у саставу од по један стручњак из области матичних књига са обе стране и из ЕУЛЕКС-а, при чему ће овај бити на месту председавајућег, биће успостављена са циљем да се утврде празнине у несталим оригиналима матичних књига из периода пре 1999. године;

        3. ЕУЛЕКС ће оверити копије свих оригиналних цивилних матичних књига са Косова, по општинама, уз консултације са стручњацима са обе стране ако је потребно. ЕУЛЕКС ће обрадити оверене копије, са циљем успостављања потпуно поуздане матичне службе на Косову;

        4. По захтеву ЕУЛЕКС ће бити спреман да достави конкретне информације са Косова.

        3. Катастар

Тројна комисија за контролу Техничке агенције

        1. Ради заштите права особа са легитимним имовинским захтевима, стране ће заједнички уложити све напоре ради успостављања потпуно поузданог катастра на Косову;

        2. Трипартитна имплементациона група, коју чине катастарски стручњаци са обе стране и којом председава ЕУ, ће надгледати рад техничке агенције (коју ће селектовати ЕУ након консултација са обема странама), чија ће улога бити утврђивање празнина у оригиналној катастарској евиденцији из периода 1999. године;

        3. Специјални представник ЕУ ће добити скениране копије оригиналне катастарске евиденције из периода пре 1999. године, уклоњене са Косова. На захтев, Специјални представник ЕУ ће доставити конкретне информације са Косова;

        4. Техничка агенција, поменута у тачки 2. ће упоредити све копије оригиналне катастарске евиденције приватне имовине (ово ће се односити на катастарску евиденцију приватне својине, приватне пословне имовине и приватне црквене имовине) из периода пре 1999. године, са реконструисаним катастром Косова. Оне предмете за које поређење покаже да евиденције нису истоветне, трипартитна имплементациона група ће пребацити на неки механизам за доношење судских одлука на Косову. Овај механизам ће донети коначну одлуку о томе који је катастарски запис тачан;

        5. Први степен механизма за доношење судских одлука ће обављати Комисија састављена од међународних и стручњака за катастар и имовину са Косова. Већину стручњака ће именовати Специјални представник ЕУ, узимајући у обзир интересе свих заинтересованих заједница;

        6. Врховни суд Косова ће деловати као другостепено, жалбено тело овог механизма. Одлуке Врховног суда Косова ће доносити судско веће у коме ће међународне судије представљати већину, и оне ће бити коначне и извршне и неће моћи да буду оспораване;

        7. О одлукама напред наведеног механизма ће бити обавештени сви заинтересовани чиниоци. Катастарска агенција Косова ће спроводити коначне одлуке напред наведеног механизма за доношење судских одлука тако што ће уносити неопходне промене у косовски катастар;

        8. Имплементациона група ће надгледати брзу реализацију и функционисање горе наведеног аранжмана и редовно ће Дијалогу подносити извештаје о напретку.

        4. Царински печат

„Kosovo Customs“

        1. Стране ће учинити све како би обезбедиле слободно кретање роба у складу са ЦЕФТА споразумом;

        2. Царински печат, са натписом „Kosovo Customs“/“Косовска царина“, потврђен од свих чланица ЦЕФТА, биће прихваћен;

        3. Сва пратећа документација и комуникација ће такође бити у складу са оваквом употребом (печата).

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари